Chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu nộ dung các thuật toán Selection Sort, Subble Sort, Quick Sort và áp dụng giải các bài toán kĩ thuận liên quan

Chuyên đề nhằm mục đích giúp người học tìm hiểu bài toán cây bao trùm ngắn nhất, tìm hiểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất, hiểu và nắm được Thuật toán Kurskal và thuật toán Dijkstra