Chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu, hướng dẫn cách phát âm của một số dạng từ