Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phương pháp luận và nghiệp vụ, kỹ năng quản trị kinh doanh , chủ động dự báo được các tình huống xảy ra và ứng xử chuẩn xác nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh , ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các mô hình cơ bản, có hệ thống về các nguyên lý chung của kinh tế vĩ mô; các phương pháp cần thiết để phân tích và đánh giá , đề xuất việc hoàn thiện các mục tiêu, công cụ và chính sách kinh tế ở tầm vĩ mô đang được sử dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Chúc anh/chị học tập tốt!