Nội dung chuyên đề:

- Khái niệm Tham nhũng

- Đặc điểm của Tham nhũng 

- Các hành vi của Tham nhũng