Tổng quan các tuần lễ

  • Nội dung chung

    CHÀO MỪNG ANH CHỊ THAM GIA CHUYÊN ĐỀ

    Chuyên đề: Tổng quan về quản lý rủi ro

    Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Liên