Danh mục Ngành Luật Kinh tế

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật ngân hàng; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật ngân hàng;hiểu cách thức quản lí và hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động ngân hàng; ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về nắm được khái niệm, đặc điểm và nội dung của các quan hệ tư pháp quốc tế; vị trí pháp lý của tư pháp quốc tế. Nắm được dung các loại nguồn và mối quan hệ giữa các loại nguồn trong tư pháp quốc tế. Nắm được khái niệm, nguyên nhân, phạm vi của xung đột pháp luật và các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về những vấn đề lí luận cơ bản về luật thương mại quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản của WTO;pháp luật của WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hóa (Xác định hàng hóa và hệ thống HS; Các qui định về thuế quan; các qui định về chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết được khái niệm, bản chất đặc thù của quan hệ đất đai so với các quan hệ tài sản khác, nội dung của các quan hệ pháp luật đất đai; Nắm được nội dung cơ bản của các chế định: sở hữu toàn dân về đất đai; quản lí nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; Nắm được các nội dung mang tính nguyên tắc chung về quản lý là sử dụng đối với mọi loại đất trong phạm vi lãnh thổ quốc gia; đồng thời, phân biệt được sự khác nhau cơ bản về chế độ quản lý và sử dụng đối với từng nhóm đất

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung môn học nhằm cung cấp kiến thức về khái niệm luật tố tụng hình sự và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; thuộc tính, khái niệm, nguồn chứng cứ, đối tượng, nghĩa vụ và quá trình chứng minh; căn cứ, đối tượng, thẩm quyền và thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự; ...

Chúc anh chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hệ thống các khái niệm cơ bản liên quan đến pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại; hiểu được đặc trưng cơ bản của pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại. Nắm được các yếu tố của quan hệ pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp (chủ thể; khách thể, nội dung quyền) trong hoạt động thương mại; ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về luật lao động; Tư vấn cho các đối tượng là NSDLĐ, NLĐ, cá nhân và tổ chức khác về các vấn đề thông dụng trong lĩnh vực luật lao động; Soạn thảo các văn bản thông dụng trong lĩnh vực lao động như: HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động...; Tham gia giải quyết các vụ việc thông thường trong lĩnh vực lao động...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên cung cấp và luyện cách sử dụng khoảng hơn 2000 từ mới cùng nhiều thuật ngữ pháp lý thông dụng về 20 chủ đề.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế; Nắm được cơ sở, tính chất và nội dung của mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia; Trình bày được nội dung và thực tiễn thực hiện các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; Nhận diện được khái niệm, nội dung và phương thức thực hiện chủ quyền quốc gia đối với dân cư; Trình bày được khái niệm, phân loại và quy chế pháp lí của lãnh thổ trong luật quốc tế...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về pháp luật hợp đồng trong kinh doanh; hiểu được thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết các vụ việc cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh; nắm được bản chất của trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài và nguyên tắc cơ bản của tố tụng trọng tài cũng như ưu điểm và hạn chế của thủ tục tố tụng này...

Chúc anh/chị học tập tốt!