Danh mục Môn chung

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Học xong môn này anh/ chị sẽ nắm được cơ sở toán học dùng cho việc nghiên cứu các hiện tượng mang tính ngẫu nhiên trong kinh tế, xã hội và tự nhiên. Tạo cơ sở để học tập các môn toán kinh tế, trực tiếp là môn kinh tế lượng, các môn khoa học khác có liên quan đến việc thu thập, xử lý các số liệu bất định, tức là thông tin không đầy đủ. Rèn luyện, nâng cao khả năng tư duy và tính năng động trong phân tích và lựa chọn quyết định kinh tế tối ưu cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong mỗi chương, ngoài phần lý luận còn có các vấn đề thực tiễn bức xúc cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để soi sáng và giải quyết, được chia thành từng bài học cụ thể.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, các vấn đề cơ bản của môn Đại số tuyến tính, các phương pháp giải toán để sinh viên có thể tiếp thu được những kiến thức liên quan thuộc các học phần sau này thuộc cơ sở ngành (có sử dụng công cụ toán học), đồng thời có thể sử dụng các kiến thức của Đại số vào việc nghiên cứu khoa học của ngành

 Chúc Anh/chị học tập tốt!

Nội dung môn học giúp sinh viên nắm được lượng từ vựng và kỹ năng tiếng Anh trình độ sơ cấp và nắm được các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc,Viết về các chủ điểm giao tiếp hàng ngày trên cơ sở khối lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản: thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành… 

Chúc anh/chị học tập tốt!