Kỹ năng mềm

Các khoá học online được gắn thẻ "kỹ năng mềm": 1

Nội dung chuyên đề nhằm mục đích giúp:

- Hiểu được vai trò của cá nhân trong xã hội

- Hiểu biết về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, cá nhân và xã hội

- Ý thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của xã hội

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng nhân hiệu cá nhân