Tài chính ngân hàng

Các khoá học online được gắn thẻ "tài chính ngân hàng": 2

Nội dung chương trình nhằm nắm được những kiến thức cơ bản về lý thuyết vĩ mô về tài chính, tiền tệ và Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường,hiểu biết và phân tích được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính,có khả năng nghiên cứu những vấn đề về lạm phát, lãi suất, thị trường tài chính, hoạt động của các trung gian tài chính, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương; rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng tổng hợp, phân tích thông tin, trình bày vấn đề nghiên cứu

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết bản chất của tài chính doanh nghiệp, thế nào là tài chính doanh nghiệp, về hình thức là vốn và quỹ tiền tệ những bản chất đó là những mỗi quan hệ tài chính biểu hiện dưới hình thức giá trị tiền tệ mà chúng ta sẽ nghiên cứu những mối quan hệ đó.

Chúc anh/chị học tập tốt!