Triết học

Các khoá học online được gắn thẻ "triết học": 2

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Danh mục: Môn chung

Nội dung chương trình đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong mỗi chương, ngoài phần lý luận còn có các vấn đề thực tiễn bức xúc cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để soi sáng và giải quyết, được chia thành từng bài học cụ thể.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Danh mục: Môn chung